12.
  • SMOOTH: Chris Klein shows off his improv on the Jackson Moonwalk